Ring på 3131 1136

Mangler ved boligen

Boliger, der ikke er nybygget, indeholder ofte uforudsete fejl og mangler. Det er ikke altid, at køber kan kræve udgifterne dækket hertil. Opdager køber fejl eller mangler af en vis størrelsen ved boligen efter overtagelse af ejendommen, kan vi som boligadvokater tilbyde køber professionel hjælp og vurdere, hvorvidt der er grundlag for at rejse erstatningskrav eller forholdsmæssigt afslag i købesummen. Hvis køber har tegnet ejerskifteforsikring, kan skaden anmeldes til forsikringsselskabet, som foretager en vurdering af, om skaden er omfattet af forsikringsdækningen.

Selvom har benyttet sig af huseftersynsordningen, vil sælger i visse tilfælde alligevel være ansvarlig for fejl og mangler.

Sælger er nemlig ikke fritaget for ansvar for følgende forhold:

  • skader, som er opstået efter tilstandsrapporten er udarbejdet eller fornyet
  • forhold, der strider mod servitutter eller offentligretlige forskrifter, medmindre der er tale om, at en el-, varme-, ventilations- eller sanitetsinstallation er ulovlig, som sælger er ansvarsfri for
  • forhold, som sælger har afgivet garanti for
  • sælger har handlet svigagtigt eller groft uagtsomt,
  • mangler ved grunden, f.eks. forurening,
  • sælger har opført bygningen med salg for øje
  • bygningens stikledninger, herunder kloaker, med mindre forholdet på tidspunktet for tilstandsrapportens udarbejdelse havde manifesteret sig i sådanne fejl ved bygningen, at den bygningssagkyndige burde have omtalt forholdet i tilstandsrapporten.

I disse tilfælde kan køber som udgangspunkt kræve erstatning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen, når der er tale om en væsentlig mangel.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det konkret kan være aftalt mellem køber og sælger, fx at sælger ikke skal hæfte for skader opstået efter tilstandsrapportens udarbejdelse, eller at sælger ikke skal hæfte for forurening. En aftale, der indeholder en konkret ansvarsfraskrivelse for sælger, er gyldig, hvis den er tilstrækkeligt specificeret.

Vi hjælper dig trygt og sikkert igennem dit køb af bolig til faste lave priser.
Ingen handel – Ingen regning!

Kontakt os her