Ring på 3131 1136

Dødsbobehandling

Som arving skal man tage stilling til en række praktiske ting, når en person afgår ved døden. Der er flere dødsbobehandlingsformer, og hvilken form der kan blive tale om, afhænger af de række konkrete omstændigheder.

Vi hjælper med det hele

De praktiske forhold skal typisk hurtigt på plads, hvilket kan være uoverskueligt for de efterladte, hvortil kommer, at arvereglerne er yderst komplekse.

Der skal i forbindelse med dødsfald træffes valg vedrørende skifteform, afdødes formue/ejendele skal fordeles, og der skal udarbejdes boopgørelse, hvilket alt sammen er noget, Buchwald & Vinther Advokater kan være dig/jer som arving(er) behjælpelig med.

Uanset om der er tale om at overtage et dødsbo som uskiftet bo, som privat skifte, eller om boet skal behandles som bobestyrerbo, står vi til rådighed.

Få et uforpligtende tilbud

  I forbindelse med opgørelse af dødsboet, er der meget der skal tages hånd om.

  Vi hjælper med spørgsmål, holder dig orienteret, og hjælper med at forestå den løbende kontakt med skifteretten.

  Når man har mistet et familiemedlem, er der mange praktiske ting, man skal tage sig af samtidig med, at det er en følelsesmæssig belastende periode for de efterlevende.

  I forbindelse med opgørelse af dødsboet, er der en del dokumenter, der skal tages hånd om, og mange frister man skal sørge for at overholde i forhold til skifteretten, SKAT mv. I en sådan situation kan det være en stor hjælp at overgive ansvaret til en advokat, som tager sig af alt det praktiske i forhold dødsboet.

  Endvidere er der som oftest mange spørgsmål i forbindelse med opgørelse af boet. Alt fra skæringsdag, til afgørelse af om boet er skattepligtigt mv. Vi vil sammen få afklaret alle spørgsmålene og naturligvis løbende holde dig orienteret, og forestå den løbende kontakt med skifteretten.

  Skifteformer

  Privat skifte

  Hvis man som arvinger vælger denne skifteform, skal I være helt enige om, hvorledes boet skal deles. Ifald, der er uenighed, skal man vælge skifteformen bobestyrerbo, hvor advokaten hjælper med at træffe de beslutninger, hvorom der er uenighed.

  Vi indkalder indledningsvist til et møde for at planlægge forløbet sammen og give jer et overblik over, hvad der skal ske. Ved et privat skifte skal der indleveres til skifteretten senest 15 måneder efter dødsfaldet.

  Bobestyrerbo

  Boet bliver behandlet som et bobestyrerbo, hvis I som arvinger er uenige, boet er insolvent eller afdøde i et testamente har udpeget en bestemt advokat til at opgøre boet.

  Bobestyreren har således bemyndigelse til at træffe beslutninger på boets vegne, hvilket kan være en fordel, hvis arvingerne er uenige om, hvorledes boet skal opgøres.

  Det er bobestyrerens ansvar, at boets gæld bliver betalt og at de mange frister, der er i opgørelse af et dødsbo bliver overholdt. Et solvent bobestyrerskifte skal være afsluttet senest 24 måneder efter dødsfaldet.

  Fælles for begge skifteformer

  Ud over det indledende møde, sørger vi for:

  •  At rekvirere skifteretsattest og skiftefuldmagter, så vi kan få udleveret boet fra skifteretten.
  •  At indrykke proklama i Statstidende (således at kreditorerne kan anmelde deres eventuelle krav i boet).
  •  Vi sørger for at få lavet en åbningsstatus (oversigt over aktiver og passiver pr. dødsdagen) samt sende den til godkendelse til skifteretten.
  •  Evt. udarbejdelse af selvangivelse for boet (fra 1. januar til dødsdagen).
  •  Betaling af dødsboskat, ifald boet er af større værdi.
  •  Fordringsprøvelse (kreditorernes krav gennemgås, for at afgøre hvilke, der skal accepteres).
  •  Salg af boets aktiver – fast ejendom, bil, værdipapirer mv.
  •  Udarbejdelse af boopgørelse. Boopgørelsen er en oversigt over boets aktiver og passiver samt boets indtægter og udgifter i boperioden, som skal godkendes af SKAT og skifteretten.
  •  Ved bobestyrerboer, afholder vi tillige et afsluttende bomøde med arvingerne, hvor boopgørelsen godkendes.

  Andre skifteformer

  Vi kan tillige være behjælpelige med mere simple skifteformer såsom:

  Boudlæg:

  Boet kan udlægges direkte til de nærmeste arvinger, hvis afdødes bo ikke overstiger mere end 44.000,00 kr. efter at udgifter til begravelse er fratrukket. Man hæfter i den situation ikke for afdødes gæld, men forpligter sig til at afholde omkostningerne til begravelsen.

  Ægtefælleudlæg:

  Boet kan udlægges til den længstlevende ægtefælle, hvis hele fællesboet (medregnet forsikring og pension udbetalt til den længstlevende) ikke overstiger 760.000,00 kr.

  Det betyder således, at livsarvinger ikke arver den førstafdøde.

  Længstlevende hæfter dog for afdødes gæld, men hvis det viser sig, at boet er insolvent kan længstlevende ændre skifteformen indenfor en vis tidshorisont.

  Uskiftet bo:

  Uskiftet bo betyder, at længstlevende overtager boet efter førstafdøde, uden at dødsboet skiftes. Arven udloddes derfor ikke til afdødes arvinger, og du kan herefter økonomisk fortsætte som hidtil, idet du fortsat kan råde over din afdøde ægtefælles formue.

  Du kan derfor frit anvende boets økonomiske midler til eksempelvis betaling af termin på jeres fælles ejendom. Der er dog både fordele og ulemper for den længstlevende i forhold at vælge at sidde i uskiftet bo, idet der tillige er en række forpligtelser og begrænsninger i henhold til jeres fælles formue herunder, at du pålægges det fulde ansvar for førstafdødes gæld. Længstlevende ægtefælle kan kun sidde i uskiftet bo med en formue, der er førstafdødes fælleseje (nu ændret til ”delingsformue”. Det vil således være til hinder for hensidden i uskiftet bo, hvis afdøde havde fuldstændig særeje. I så henseende skal hele boet skiftes.

  Dette kan vi sammen med dig hjælpe med at kortlægge, således at du kan træffe det rigtige valg.

  Andre udgifter:

  Retsafgift: Der skal til retten betales en retsafgift på 2.500,00 kr. til skifteretten. Såfremt boet er over 1 mio. kr., skal der betales yderligere afgift på 6.500,00 kr.

  Boafgift: Den længstlevende ægtefælle skal ikke betale boafgift, men det skal alle andre arvinger. Denne afgift skal beregnes efter et bundfradrag er fratrukket, og udgør således 15% af arven (søskende og nevøer mv. skal betale tillægsboafgift på kr. 25%).

  Dødsbobeskatning: Såfremt boets nettoformue overstiger kr. 2.839.100,00 (2018-niveau), er boet skattepligtigt. Vi tager naturligvis hånd om dette, og rådgiver jer om, hvornår det er mest hensigtsmæssigt at lægge skæringsdatoen, så det er mest fordelagtigt for jer skattemæssigt.

  Salær

  Ved indledningen af sagen giver vi dig et begrundet overslag, så I har en idé om salærets niveau. Advokatomkostningerne medtages I bopgørelsen og fratrækkes, før boafgiften beregnes. Arvingerne skal således ikke have penge op af lommen.

  Prisen udregnes efter vejledende prismodel nedenfor:

  Prisen afhænger af hvor mange aktiver, der er i boet (ejendomme, værdipapirer mv.) samt antallet af arvinger.

  Bistand til uskiftet bo

  20.000 kr. inkl. moms

  Privat skifte (aktiver under 2.800.000 kr.):

  20.000 kr. inkl. moms

  Tillæg fast ejendom

  10.000 kr. inkl. moms

  Privat skifte (aktiver over 2.800.000 kr.):

  40.000 kr. inkl. moms

  Privat skifte (aktiver over 5.000.000 kr.):

  55.000 kr. inkl. moms

  Boer der ejer virksomhed:

  Efter nærmere aftale.

  Ved udenlandske konti samt ved ejendom i udlandet

  Her kan prisen først oplyses efter en konkret vurdering ud fra forholdene, idet arbejdsgangen er meget forskellig fra land til land.