Ring på 3131 1136

Retssager og voldgiftssager

Retssager og voldgiftssager

Kontakt din advokat31 31 11 36 eller via e-mail for rådgivning vedrørende retssager og voldgiftssager. Trygt og sikkert. Altid fast lav pris.

Vi har erfaring med retssager og voldgiftssager

Ønsker du at anlægge en retssag eller en voldgiftssag, eller er du blevet stævnet/indklaget, kan vi hjælpe dig.

Vi håndterer alt i forbindelse med sagen og repræsenterer dig i enhver henseende, herunder rådgiver vi dig om økonomien forbundet med at føre sagen, jf. nedenfor, ligesom vi rådgiver om mulighederne for en forligsmæssig løsning og efter omstændighederne forhandler herom med modparten.

Man kan ikke som part i en retssag blot forvente, at retten i sidste ende træffer den ”rigtige” afgørelse; sagens udfald afhænger i vid udstrækning af de argumenter (anbringender), der bliver fremført, og de beviser der bliver produceret – og det er her, vi for alvor kan gøre en forskel for dig.

Kontakt os

 +45 31 31 11 36
kontakt@bv-advokater.dk

Procesret

Hvis en tvist mellem civile parter ikke kan løses ved forhandling, må tvisten ultimativt afgøres af de almindelige domstole eller af en såkaldt voldgiftsret. Det sidste kræver, at denne tvisteløsningsform er aftalt.

Behandlingen af retssager (og voldgiftssager) kaldes også under tiden for procesret, og det er en selvstændig disciplin inden for juraens verden. Alle advokater må føre sager for byretterne, men det er ikke ensbetydende med, at alle advokater gør det … eller bør gøre det.

I dansk ret gælder inden for civilprocessen det såkaldte forhandlingsprincip eller ”forhandlingsmaksimen”.

Det betyder, at det er parternes eget ansvar at oplyse sagen og føre de nødvendige beviser. Retten træffer sin afgørelse på baggrund af det, som er fremkommet under sagen, og kan ikke forholde sig til fx beviser, der ikke er ført, hvilket måske kan forekomme oplagt. Men heller ikke argumenter, der ikke er gjort gældende, kan tages i betragtning.

Det er således muligt at tabe en civil retssag alene pga. måden, som sagen er ført på – og det sker i praksis!

Er du “part” i en retssag?

Er man part i en retssag, hvad enten det er som den udfarende part (sagsøger/klager) eller som sagsøgt/indklaget, er det derfor særdeles vigtigt at vælge en advokat, der formår at foretage en korrekt analyse af sagen, herunder hvilke bevisbyrder der vil skulle løftes, og i forlængelse heraf foranlediger de relevante anbringender fremført og de relevante beviser ført, uden at sagen vidtløftiggøres, ved at en masse for sagen uvedkommende forhold inddrages. Og ikke mindst skal den pågældende advokat have et indgående kendskab til retsplejelovens bestemmelser, som regulerer, hvad der kan og skal ske i forbindelse med retssager.

Man kan være en nok så dygtig rådgiver på et givent område uden at være tilsvarende dygtig til at føre retssager (procedere). Det modsatte kan selvfølgelig også være tilfældet, men er det alt andet lige sjældnere.

Lidt forsimplet vil en advokat godt kunne påtage sig at føre en retssag vedrørende en problemstilling inden for en gren af juraen, som advokaten ikke nødvendigvis har som speciale – det er selvsagt ikke en ulempe for en procederende advokat at være specialiseret inden for det omhandlede område – mens man som advokat nok i højere grad skal passe på med at påtage sig at rådgive inden for områder, man ikke har nævneværdigt kendskab til eller erfaring med.

I retssager er der nemlig typisk ”zoomet ind” på en eller få problemstillinger, som det for advokaten er muligt at sætte sig ind i på kort tid, hvorimod rådgivning fordrer et mere forkromet overblik over retsområdet.

Kontakt os

 +45 31 31 11 36
kontakt@bv-advokater.dk

Kunderne siger

⭐⭐⭐⭐⭐

Som nævnt har det været stærkt betryggende at have jer med i processen.

– Maja B. og Kenneth H.

⭐⭐⭐⭐⭐

Mange tak for super og professionel service. Jeg er glad for, at jeg valgte jer til mit boligkøb.

– Berit F.

⭐⭐⭐⭐⭐

Tusind tak for hjælpen. Vi har været meget tilfredse med forløbet.

– Louise B.

Kontakt advokatfirmaet

  Retssager og voldgiftssager hos advokat til en fair pris

  Vores fysiske adresser

  København V

  Vesterbrogade 33
  1620 København V

  Aarhus

  Dalgas Avenue 40
  8000 Aarhus

  Kontakt advokaterne på 3131 1136 eller via e-mail for rådgivning vedrørende retssager og voldgiftssager. Trygt og sikkert. Altid fast lav pris.

  Sagens forberedelse

  Som klar hovedregel behandles retssager i første instans i byretten.

  En retssag starter ved, at sagsøger/sagsøgerne indleverer en stævning til retten sammen med de bilag, der ønskes fremlagt. Det foregår i dag via den retssagsportal, der er udviklet til formålet: www.minretssag.dk. I stævningen skal sagsøger nedlægge den eller de påstande (proceskrav), som sagsøger ønsker at få dom for.

  Forud for sagens anlæg har der typisk været korrespondance mellem parterne, som i sagens natur ikke har ført til en løsning af sagen.

  Når sagen er oprettet på retssagsportalen, bliver den kvalitetstjekket af medarbejdere ved den pågældende ret; det tjekkes om formalia er opfyldt.

  Når sagsoprettelsen er godkendt af retten, får sagsøgte/de sagsøgte en frist på 1 uge til at bekræfte modtagelsen af sagen på portalen. Bekræftes modtagelsen anses sagen for forkyndt, og der fastsættes pr. automatik en frist på 2 uger til at indlevere et svarskrift. Denne frist kan forlænges på anmodning og bliver det som regel, når sagsøgte er repræsenteret ved advokat, da advokaten skal have lejlighed til at sætte sig ind i sagen, herunder evt. afholde møde med klienten.

  Når svarskriftet er indleveret, vil retten typisk indkalde til et forberedende møde, hvor sagens videre forløb vil blive tilrettelagt, herunder vil det som oftest blive drøftet på det forberedende retsmøde, om der skal udmeldes syn og skøn.

  På det forberedende møde vil det sædvanligvis være muligt at finde et tidspunkt, hvor sagen skal hovedforhandles (procederes i retten). Det kaldes at beramme sagen til hovedforhandling.

  Afhængig af sagens omfang for så vidt angår det skriftlige materiale og den ønskede bevisførelse kan der afsættes alt fra et par timer til flere dage. Det mest almindelige for civile sager, hvor der alene er to parter, er ½-1 retsdag; en retsdag varer ca. 6 timer, inkl. frokostpause.

  Der kan være ønske om eller behov for, at der udveksles yderligere processkrifter end blot stævning og svarskrift, og retten kan fastsætte frist for indlevering af processkrifter vedrørende bestemte forhold.

  Frister fastsat af retten kan være med tilknyttet udeblivelsesvirkning, hvilket vil sige, at retten kan afvise sagen, hvis sagsøger sprænger en frist, eller afsige såkaldt udeblivelsesdom, hvis sagsøgte sprænger en frist. Udeblivelsesdom indebærer, at sagsøger får medhold i sin påstand, hvis retten finder, at den er tilstrækkeligt underbygget i sagsfremstilling og af de fremlagte bilag (der skal ikke så meget til, før kravet anses for opfyldt).

  Som en mindre indgribende udeblivelsesvirkning, kan retten beslutte, at der skal indtræde præklusion, hvilket indebærer, at der ikke må gøres nye anbringender gældende eller fremlægges nye beviser.

  Som hovedregel slutter sagens forberedelse 4 uger før hovedforhandlingen, hvorefter der – som udgangspunkt – ikke kan fremkomme nyt herefter.

  I praksis ses der dog ikke helt sjældent, at der fremkommer nyt efter forberedelsens afslutning. Det er dog ikke uden risiko at ”vente” så længe, da retten kan nægte fremlæggelsen af nyt materiale – også selv om modparten ikke protesterer.

  Der kan ikke forventes særbehandling fra retten, fordi man har valgt at være selvmøder, dvs. at man ikke har antaget en advokat – eller hvis man har valgt den ”forkerte” advokat, der ikke overholder fastsatte frister.

  Kontakt os

   +45 31 31 11 36
  kontakt@bv-advokater.dk

  Retssager og voldgiftssager hos Casper. Advokat og ekspert.

  Kontakt os for hjælp ved retssager og voldgiftssager

   Hovedforhandlingen

   Under hovedforhandlingen er det advokatens fremmeste opgave at sørge for, at sagen bliver præsenteret for retten på den for klienten bedste måde.

   Det gælder lige fra forelæggelsen, som er en tilstræbt objektiv redegørelse for sagens omstændigheder, over afhøringerne af parter og vidner, hvor sager reelt kan vindes eller tabes, til selve proceduren, hvor sagen kulminerer, og det bagefter gerne skulle stå lysende klart for sagens dommer(e), hvorfor sagen skal falde ud til klientens fordel.

   Vi har omfattende proceserfaring og hjælper dig hele vejen – også under en evt. ankesag.

   Retssagens økonomi:

   Visse sager kan være af principiel karakter for en part og skal derfor føres, ”koste hvad det vil”.

   I langt de fleste sager skal man imidlertid forholde sig til økonomien forbundet med at føre sagen. Det er nemlig ikke nødvendigvis nogen billig øvelse.

   Ud over salæret til egen advokat, kan der blive tale om udgifter til fx retsafgifter, syn og skøn, vidnegodtgørelse, og er uheldet ude, og sagen tabes, vil man som hovedregel blive pålagt at betale modparten et beløb til dækning af sagsomkostninger.

   Den gode nyhed i denne sammenhæng er, at det – i hvert fald for private parter – ofte vil være muligt at opnå retshjælpsforsikringsdækning, hvorved forsikringsselskabet afholder de med sagen forbundne omkostninger. Dog vil der være en selvrisiko og en maksimumdækning.

   Efter omstændighederne kan det være muligt at opnå fri proces, i hvilket tilfælde det er statskassen, der afholder de med sagen forbundne omkostninger. Opfylder man de økonomiske kriterier for fri proces, fritages man for selvrisikoen på en evt. retshjælpsforsikring.

   Vi rådgiver herom og søger retshjælpsdækning eller fri proces for klienten, således at den økonomiske risiko for klienten begrænses.

   Vi hjælper også med køb og salg af bolig – kontakt en boligadvokat. Vi har specialiserede advokater inden for mange områder, så kontakt os og hør mere om vores ekspertise.

   Kontakt os

    +45 31 31 11 36
   kontakt@bv-advokater.dk

   BUCHWALD & VINTHER ADVOKATER APS ER MEDLEM AF ADVOKATSAMFUNDET
   Advokatsamfundet omfatter over 6.000 advokater i Danmark, og arbejder for at sikre tilliden til advokater, og for at sikre alle danskere, et sundt og velfungerende retssamfund.

   Vores og Boligadvokatkontorets andre ydelser

   landbrugsejendom - advokat - til en fair pris

   Landbrugsejendomme

   Hjælp til køb af landbrugsejendomme herunder bl.a. købsaftale og handlens dokumenter.

   Landbrugsejendomme

   Forældrekøb

   Få juridisk rådgivning om køb af fast ejendom til dit barn. Vi hjælper dig b.la. med at få styr på købet, udformning af …

   Forældrekøb

   Entreprisekontrakt

   Vi yder rådgivning ved indgåelse af en aftale om entreprise.

   Entreprisekontrakt

   Øvrige

   Vi yder yderligere juridisk rådgivning omkring b.la. ægtepagter, lejekontrakter, gældsbreve samt tinglysningsmæssige ekspeditioner

   Øvrige

   Ejerlejlighed/Villa

   Vi tilbyder rådgivning fra ende til anden samt gennemgang af købsaftalen, handlens dokumenter.

   Ejerlejlighed/Villa

   Liebhaver

   Vi rådgiver dig i forbindelse med køb af din liebhaverejendom. Med købet af en ejendom ud over det …

   Liebhaver

   Selvsalgspakken

   Boligadvokaterne rådgiver dig omkring det juridiske, når du selv har fundet en køber til din ejendom.

   Selvsalgspakken

   Andelsbolig

   Få hjælp til køb af andelsbolig samt gennemgang af både købsaftalen og handlens dokumenter.

   Andelsbolig

   Sommerhus

   Vi tilbyder juridisk hjælp til købet af dit nye sommerhus og sikrer, at du får taget stilling til alle juridiske …

   Sommerhus

   Projektkøb

   Få juridisk hjælp til projektkøb. Vi sørger for, at købsaftalen er udformet nøje og især beskytter dig, hvis …

   Projektkøb

   Mangler ved fast ejendom

   Viser det sig, at der er mangler ved din ejendom efter overtagelsen, er det vigtigt …

   Mangler ved fast ejendom

   Skøde & refusion

   Vi tilbyder udarbejdelse af skøde og refusionsopgørelse uden at tage del i selve ejendomshandlen, hvis dét …

   Skøde & refusion

   Færdighusprojekt

   Få hjælp til dit færdighusprojekt. Vi sørger for, at købsaftalen er dybdegående og omfatter …

   Færdighusprojekt

   Testamenter og sameje- overenskomster

   Vi bistår yderligere med rådgivning og udarbejdelse …

   Testamenter og sameje- overenskomster

   Vi hjælper med det hele

   Kontakt os for en pris vedr. juridisk rådgivning

    +45 31 31 11 36
   kontakt@bv-advokater.dk